REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH VIVA CUBA DANCE STUDIO:

1) Zajęcia prowadzone przez Viva Cuba Dance Studio są prowadzone w formie zajęć stacjonarnych w lokalu Viva Cuba Dance Studio przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

2) Uczestnicy korzystający z zajęć stacjonarnych Viva Cuba Dance Studio zakresie mogą:
a) Korzystać z sali treningowej, zgodnie z jej przeznaczeniem,
b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali treningowej,
c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Viva Cuba Dance Studio, w tym z: szatni, prysznica, toalet.

3) O muzyce i oświetleniu na sali decyduje Instruktor.

4) Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki treningu wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.

5) Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się i opłacenie wybranego rodzaju zajęć poprzez panel dostępny na stronie w zakładce Grafik. W procesie rejestracji uczestnik jest zobowiązany podać swój kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, który będzie służyć do informacji o technicznych sprawach dotyczących kursu: odwołanie, przesunięcie, możliwość kontynuacji etc.

6) Anulowanie rezerwacji jest możliwe tylko do 48 h przed rozpoczęciem planowanych zajęć – anulowanie wejścia można dokonać z panelu klienta Fitssey. Po przekroczeniu tego terminu zwroty nie będą realizowane. Prosimy o przemyślaną rezerwację.

7) Rejestracja na zajęcia jest równoważna z zapoznaniem się przez uczestnika z Polityką prywatności Viva Cuba Dance Studio i wyrażeniem zgody na jej treść.

8) Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: poziom otwarty, początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany, Master

9) Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników.W przypadku niewystarczającej ilości chętnych, zajęcia będą odwołane, a niewykorzystane wejście wróci na konto użytkownika w systemie Fitssey.

10) Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć.

11) Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika lub pracowników Viva Cuba Dance Studio.

12) W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.

13) W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.

14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.

15) Utrwalenie przez uczestników całości lub części zajęć stacjonarnych jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora.

16) O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.

17) Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Viva Cuba Dance Studio przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. Za rzeczy wartościowe pozostawione w lokalu Viva Cuba Dance Studio organizator nie odpowiada.

18) W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Viva Cuba Dance Studio rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora.

19) Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę treningową.

20) Uczestnik rejestrując się na zajęciach oświadcza, że brak jest po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Viva Cuba Dance Studio, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyk zdrowotnych wynikających z charakteru zajęć i bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie szkody powstałej w wyniku lub w związku ze stanem zdrowia Uczestnika, gdy Uczestnik pomimo przeciwwskazań zdrowotnych wziął udział w zajęciach.

21) Organizator lub instruktor mają prawo odmówienia Uczestnikowi udziału w zajęciach organizowanych przez Viva Cuba Dance Studio w przypadku stwierdzenia, iż stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej uczestnika nie pozwala na bezpieczny udział w zajęciach swój lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania, skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.)

REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE

1) Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.vivacuba.pl” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online za zajęcia taneczne w Viva Cuba Dance Studio, ul. Marszałkowska 115 Warszawa, Nip 522 275 70 60
zarejestrowany jako Viva Cuba Jakub Makowczyński, ul. Dywizjonu 303 149c/4, 01- 470 Warszawa, tel. 505 210 942, kontakt@vivacuba.pl

2) Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych przelewy24.pl lub PayNow przy pomocy Fitssey systemu zarządzania. Przekierowanie do przelewy24.pl lub paynow następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

3) W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
a) Internetowy przelew bankowy – przelewy24.pl lub paynow
b) BLIK – przelewy24.pl lub paynow
c) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro – paynow

4) Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin
przelewy24.pl: https://www.przelewy24.pl/regulamin
PayNow : https://www.paynow.pl/regulaminy

5) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.

6) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
autoryzacji płatności.

PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) Uczestnik, może zrezygnować z zakupionego wejścia jednorazowego lub karnetu (jeśli nie zostało wykorzystane żadne wejście z karnetu) bez podawania przyczyny w terminie do 14 dni od daty zakupu.

2) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

POLITYKA REKLAMACJI
1) Viva Cuba Jakub Makowczyński zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej w sytuacji gdy organizowane przez niego zajęcia taneczne nie odbędą się. Viva Cuba Jakub Makowczyński zobowiązuje się w takim przypadku do dokonania zwrotu 100% wpłaconej przez Kupującego kwoty na podane przez Kupującego konto. Kontakt w sprawie reklamacji: kontakt@vivacuba.pl

2) Pozostałe reklamacje prosimy zgłaszać na adres kontakt@vivacuba.pl, termin odpowiedzi wynosi 14 dni.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest VIVA CUBA JAKUB MAKOWCZYŃSKI z siedzibą w Warszawie 01-470 Warszawa przy ul. Dywizjonu 303 149/4, e-mail: kontakt@vivacuba.pl. Jednostką przetwarzająca dane jest firma lightenbody™,Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, NIP: 7532294721

Dokumenty: https://fitssey.com/pl/legal/privacy-policy/

 

*Uczestnicząc w zajęciach w Viva Cuba Dance Studio potwierdzasz, że akceptujesz powyższy regulamin.

Translate »