REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH VIVA CUBA DANCE STUDIO:

1) Zajęcia prowadzone przez Viva Cuba Dance Studio są prowadzone w formie zajęć stacjonarnych w lokalu Viva Cuba Dance Studio przy ul. Marszałkowskiej 115 w Warszawie.

2) Uczestnicy zajęć stacjonarnych wstępu do lokalu Viva Cuba Dance Studio na zajęcia taneczne i w tym zakresie mogą:
a) Korzystać z sali tańca, zgodnie z jej przeznaczeniem,
b) korzystać z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne na danej sali tańca,
c) korzystać z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Viva Cuba Dance Studio, w tym z: szatni, prysznica, toalet.

3) O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor.

4) Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki tańca wykonywanego samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje Instruktora.

5) Warunkiem wstępu na zajęcia taneczne jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć poprzez panel dostępny na stronie w zakładce Grafik. W procesie rejestracji uczestnik jest zobowiązany podać swój kontaktowy adres e-mail oraz nr telefonu, który będzie służyć do informacji o technicznych sprawach dotyczących kursu: odwołanie, przesunięcie, możliwość kontynuacji etc. Dokonując zapisu jesteś zobowiązany/a do uiszczenia opłaty.

6) Anulowanie rezerwacji jest możliwe w wyjątkowych przypadkach tylko do 48 h przed rozpoczęciem planowanych zajęć – anulowanie wejścia można dokonać z panelu klienta Fitssey. Po przekroczeniu tego terminu zwroty nie będą realizowane. Prosimy o przemyślaną rezerwację.

7) Rejestracja na zajęcia jest równoważna z zapoznaniem się przez uczestnika z Polityką prywatności Viva Cuba Dance Studio i wyrażeniem zgody na jej treść.

8) Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach: poziom otwarty, początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany, Master

9) Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników podanych w opisie zajęć.

10) Instruktor ma prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć tanecznych.

11) Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego uczestnika lub pracowników Viva Cuba Dance Studio.

12) W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.

13) W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Organizator ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.

14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.

15) Utrwalenie przez uczestników całości lub części zajęć stacjonarnych jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą instruktora.

16) O wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą sms-ową, telefoniczną lub e-mailową.

17) Prosi się Uczestników zajęć o niewnoszenie na teren Viva Cuba Dance Studio przedmiotów wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do korzystania z usług Organizatora. Za rzeczy wartościowe pozostawione w lokalu Viva Cuba Dance Studio organizator nie odpowiada.

18) W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Viva Cuba Dance Studio rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni, osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora.

19) Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.

20) Uczestnik rejestrując się na zajęciach oświadcza, że brak jest po jego stronie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach organizowanych przez Viva Cuba Dance Studio, ma świadomość niebezpieczeństw i ryzyk zdrowotnych wynikających z charakteru zajęć i bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie szkody powstałej w wyniku lub w związku ze stanem zdrowia Uczestnika, gdy Uczestnik pomimo przeciwwskazań zdrowotnych wziął udział w zajęciach

21) Organizator lub instruktor mają prawo odmówienia Uczestnikowi udziału w zajęciach organizowanych przez Viva Cuba Dance Studio w przypadku stwierdzenia, iż stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej uczestnika nie pozwala na bezpieczny udział w zajęciach swój lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania, skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.)

REGULAMIN PŁATNOŚCI ONLINE

1) Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.vivacuba.pl” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online za zajęcia taneczne w Viva Cuba Dance Studio, ul. Marszałkowska 115 Warszawa, Nip 522 275 70 60
zarejestrowany jako Viva Cuba Jakub Makowczyński, ul. Dywizjonu 303 149c/4, 01- 470 Warszawa.

2) Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl przy pomocy ActiveNow systemu zarządzania. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie lub teraz, kiedy system jeszcze jest nieaktywny linka przesłanego w wiadomości email po dokonaniu zapisów. (po dokonaniu zapisu na zajęcia, bardzo prosimy o oczekiwanie na mailowe potwierdzenie zapisu)

3) W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/)

4) Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf 

PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1) Anulowanie rezerwacji jest możliwe w wyjątkowych przypadkach(m.in. nagła choroba, przypadek losowy) tylko do 72 h przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Po przekroczeniu tego terminu zwroty nie będą realizowane. Prosimy o przemyślaną rezerwację. W sprawie anulowania rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny 505 210 942

POLITYKA REKLAMACJI
1) Viva Cuba Jakub Makowczyński zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sytuacji gdy organizowane przez niego zajęcia taneczne nie odbędą się. Viva Cuba Jakub Makowczyński zobowiązuje się w takim przypadku do dokonania zwrotu 100% wpłaconej przez Kupującego kwoty na podane przez Kupującego konto. Kontakt w sprawie reklamacji: reklamacje@vivacuba.pl

2) Pozostałe reklamacje prosimy zgłaszać na adres reklamacje@vivacuba.pl, termin odpowiedzi wynosi 14 dni.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest VIVA CUBA JAKUB MAKOWCZYŃSKI z siedzibą w Warszawie 01-470 Warszawa przy ul. Dywizjonu 303 149/4, e-mail: kontakt@vivacuba.pl. Jednostką przetwarzająca dane jest firma Activenow sp. z o.o. ul. Białostocka 22 03-741 Warszawa NIP 701 088 91 31 KRS 0000 754 602

Dokumenty: https://activenow.io/wp-content/uploads/2020/05/ActiveNow-klauzula-informacyjna.docx.pdf

 

*Uczestnicząc w zajęciach w Viva Cuba Dance Studio potwierdzasz, że akceptujesz powyższy regulamin.

Translate »